Skip to main content

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

Kobi Proje Destek Programı, küçük ve orta ölçekli işletmelerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla KOSGEB Destek Programlarına dahil edilmiştir.

Kobi Proje Destek Programı kapsamında, işletmelerin ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin ve ülke ekonomisine sağladıkları katma değerin arttırılması sağlanacaktır.

Kobi Destek Programına Başvuru ve Değerlendirme

Kobi Destek Programına Başvuru için Gereken Belgeler

 • Proje Personeline Ait Özgeçmişler
 • İşletmeye ait son 4 yıllık SGK Sigortalı Hizmet Listesi(Yeni Kurulmuş İşletmelerden İstenmez)
 • Destek konusu makine-teçhizat, hammadde, malzeme, yazılım ve hizmet alımına ilişkin proforma faturalar ile teknik özellikleri içeren broşür, katalog vb. dökümanlar

Proforma Fatura Nedir ?

Proforma fatura bir teklif faturasıdır. Hiç bir mali yükümlülük yaratmamaktadır. Bu fatura karşılığı mal sevkiyatı yapılmaz ve para ödenmez.

Başvuru: Belirtilen belgelerle beraber, Kobi Destek Programı Başvuru Formu elektronik ortamda doldurularak; KOSGEB’ e sunulur.

KOSGEB Kobi Destek Programı Başvuru Formu

 Kobi Proje Destek Programından Nasıl Yararlanabilirim ? Şartları Nelerdir ?

ü  KOSGEB  Veri Tabanında kayıtlı olmak,

ü  İşletmelerin programdan yararlanmak için ilgili KOSGEB birimine proje başvurusu yapması,

Koşulları  girişimci tarafından sağlandığı takdirde proje kurul tarafından değerlendirilerek, işletmeye değerlendirme sonucu bildirilir.

Kobi Proje Destek Değerlendirmesi Nasıl Olur ?

Yapılan proje başvurusu, bilgi, belge ve şekil yönünden incelemeye tabi tutulur ve nihai değerlendirme için Değerlendirme Kuruluna sunulur.

Projesi kabul edilen işletmeden taahhütname istenir. Taahhütnamenin KOSGEB biriminde kayda alındığı tarih, projenin başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

Projeye Gelebilecek Cevaplar

Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda karşınıza şu sonuçlar çıkabilir;

I.            Proje Kabul Edilebilir

II.            Proje Reddedilebilir

III.            Projenin Düzeltilmesi İstenebilir

Uygunsuzluk

KOSGEB Kobi Destek Programı Yönetmeliği : Uygunsuzluk ile ilgili 12’inci Madde’den Alınmıştır.

Programın uygulanması sırasında ve sonrasında KOSGEB mevzuatına uygun olmayan durumların tespiti halinde, KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında işletmeye verilen desteklere ilişkin tüm süreçler durdurulur. Uygunsuzluğun giderilmemesi ve uyuşmazlık halinde, uyuşmazlığa konu olan destek tutarı, KOSGEB alacağı olarak yasal faizi ile birlikte KOSGEB tarafından tahsil edilir. Uyuşmazlık sona erdiğinde ve işletmenin müracaatı halinde destek süreci devam eder. 

 

 • Bu program kapsamında ortaya çıkan uygunsuzluklarda, Başkanlıkça uygulanan Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır.

 Desteklenecek Proje Giderleri Nelerdir ?

Kobi Destek Programı kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar vermektedir. Ancak;

Arsa, bina, tadilat, tefrişat(Döşeme işleri) ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.

Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen diğer grupların toplamı Kurul tarafından belirlenir ve sabitlenir.

Sabitlenen tutarın %10’u ;

Personel, yazılım ve hizmet

%40’ını geçmeyecek şekilde de diğer giderler için belirlenir. Proje bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler bu tutarları değiştirmez.

KOSGEB Broşür Desteği Nedir ? Nasıl Alınır ?

KOSGEB Broşür Desteği, Genel Destek Programının  alt unsuru olan Tanıtım Desteği Programında yer almaktadır.Destek kapsamında, işletmelerin; işletmelerini, ürünlerini ve hizmetlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtmaları için gerçekleştirdikleri faaliyetlere destek verilir.

Broşür Desteği Kimlere Verilir ?

KOSGEB Broşür Desteği, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi olan işletmelere verilmektedir.Marka Tescil Belgesi’nin başka bir işletmeden devir alınması durumunda, devir işleminin Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından uygun bulunması gerekmektedir.

Broşür Desteği Nasıl Alınır ?

KOSGEB Broşür Desteği’nden yararlanmak isteyen işletmeler, kobiler ve girişimciler www.kosgeb.gov.tr adresinden başvurularının yapabilirler.

KOSGEB Broşür Desteğinin, program süresince üst limiti 5.000 Türk Lira’sıdır.

Gerekli Belgeler/Evraklar Nelerdir ?

 1. Kosgeb.gov.tr  adresinde elektronik ortamda doldurulmuş Tanıtım Desteği Başvuru Formu çıktısı,
 2. İşletmenin ‘SGK Borcu Yoktur’ yazısı
 3. Mahsup Dilekçesi(SGK veya Vergi Borcu Bulunması Halinde)
 4. Birer adet tanıtım materyali örneği(Broşür)
 5. İşletmenin üzerine bir fatura veya fatura yerine geçen bir belge
 6. İşletme tarafından fatura tutarının tamamının hizmet sağlayıcıya ödediğini gösterir banka dekontu

Broşür Desteği Neleri Kapsar ?

Broşür

 1. En az 2 sayfa, renkli baskılı, içeriğinde işletmenin markası veya unvanı, iletişim bilgileri ve hizmetlerin hakkında bilginin olması gerekmektedir.
 2. Destek kapsamında bastırılacak broşür sayısı en az 2.000 adet olmalıdır

Ürün Kataloğu

 • En az 8 sayfa, en az 4 renk baskılı , işletmenin markası ve iletişim bilgilerinin olması gerekmektedir.
 • Basım tarihi ve basımı yapan hizmet sağlayıcının adının bulunması gerekmektedir.
 • Ürün katalog nüshası en az 1000 adet olmalıdır.

KOSGEB Broşür Desteğinin Değerlendirilmesi ve Onaylanması

Broşür Desteğini alabilmek için,  yurt içinden sağlanacak ürün veya hizmetin alınacağı hizmet sağlayıcının(Reklam Şirketi) iştigal konusu ile ürün/hizmet konusu uyumlu olmalıdır.

Broşür Desteği Ödemesi

İşletme, uygun bulunan başvuruya ilişkin mal ve hizmet alımını gerçekleştirerek KOSGEB web sayfasından elektronik ortamda doldurarak çıktısını aldığı Tanırım Destek Ödeme Talep Formunu ve diğer evrakları Hizmet Merkezine sunar.Söz konusu belgeleri/evrakları inceleyen Hizmet Merkezi, Destek Ödeme Oluru hazırlar.

İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde Vergi veya SGK borcu olması durumunda İşletmenin Ödeme Talep Formunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar, işletmenin banka hesabına Destek Ödemesi olarak aktarılır.

KOSGEB Belgelendirme Desteği

Kosgeb belgelendirme desteği bütün kobilerin alabileceği bir destektir. TS-ISO 9000, TS-ISO 14000 ve benzeri sistem belgelendirme çalışmaları neticesinde, TSE, Türk Akreditasyon Kurumu’ndan(TÜRKAK) alacakları sistem belgesi karşılığında, her belge türü için 2.500 TL olmak üzere toplam üst limiti 10.000 TL geri ödemesiz destek verilmektedir.

Daha once sistem belgesi almış işletmelere aynı sistem belgesi konusunda destek sağlanmaz ve belge yenilemeye destek verilmez.

Her bir belge türü için destek üst limiti 2.500 Türk Lirası’dır.

Program süresi içerisinde desteğin, belirlenen üst limiti 10.000 Türk Lirası’dır.

KOSGEB Belgelendirme Desteği Nasıl Alınır ?

Hizmet Merkezi, söz konusu belgeleri inceleyerek Destek Ödeme Oluru hazırlar. Belge, işletmeden sorumlu personel tarafından hazırlanarak Hizmet Merkezi müdürünün oluruna sunulur.

Belgelendirme Destek ödemeleri, KOSGEB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilen ödeme belgeleri ile birlikte Ödeme Emri Belgesinin eki olarak, mali kontrole tabi tutulanlar Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Müdürlüğüne gönderilir.İlgili Muhasebe Müdürlükleri tarafından işletmenin banka hesabına destek ödemesi aktarılır.

Belgelendirme Desteği Ödemesi neden yapılmaz?

Belgelendirme Desteği Ödemesi şu şartla yapılmaz; İlgili mevzuatlarda belirtilen limitlerin üzerinde vergi veya SGK borcu bulunan işletmelere destek ödemesi yapılmaz.

KOSGEB Belgelendirme Desteği Almak için Gereken Belgeler/Evraklar Nelerdir ?

Destekten faydalanmak isteyen işletme, kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurarak çıktısını aldığı Belgelendirme Desteği Başvuru Formu ve aşağıdaki belgelerle birlikte başvurusunu yapabilir.

Belgelendirme Desteği Başvuru Formu

Belgenin alınacağı kuruluşun belge konusu ile ilgili olarak; TÜRKAK(Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından verilmiş akreditasyon belgesi veya TÜRKAK web sayfasından alınan çıktı

Belgenin alınacağı kuruluşun TÜRKAK tarafından herhangi bir konuda akredite edildiğine dair akreditasyon belgesi

KOSGEB Belgelendirme Desteği Ödemesi için Gerekeli Belgeler Nelerdir ?

 •  Belgelendirme Desteği Ödeme Talep Formu
 • İşletme adına düzenlenmiş fatura ya da dengi bir belge
 • İşletme tarafından fatura tutarının tamamının ödendiğini gösteren banka dekontu
 • KOSGEB Belgelendirme Desteği kapsamında alınmış belge
 • İşletmenin ‘SGK Borcu Yoktur’ yazısı
 • Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından temini sağlanan, işletmenin ‘Vergi Borcu Yoktur’ yazısı