Skip to main content

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

Kobi Proje Destek Programı, küçük ve orta ölçekli işletmelerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla KOSGEB Destek Programlarına dahil edilmiştir.

Kobi Proje Destek Programı kapsamında, işletmelerin ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin ve ülke ekonomisine sağladıkları katma değerin arttırılması sağlanacaktır.

Kobi Destek Programına Başvuru ve Değerlendirme

Kobi Destek Programına Başvuru için Gereken Belgeler

  • Proje Personeline Ait Özgeçmişler
  • İşletmeye ait son 4 yıllık SGK Sigortalı Hizmet Listesi(Yeni Kurulmuş İşletmelerden İstenmez)
  • Destek konusu makine-teçhizat, hammadde, malzeme, yazılım ve hizmet alımına ilişkin proforma faturalar ile teknik özellikleri içeren broşür, katalog vb. dökümanlar

Proforma Fatura Nedir ?

Proforma fatura bir teklif faturasıdır. Hiç bir mali yükümlülük yaratmamaktadır. Bu fatura karşılığı mal sevkiyatı yapılmaz ve para ödenmez.

Başvuru: Belirtilen belgelerle beraber, Kobi Destek Programı Başvuru Formu elektronik ortamda doldurularak; KOSGEB’ e sunulur.

KOSGEB Kobi Destek Programı Başvuru Formu

 Kobi Proje Destek Programından Nasıl Yararlanabilirim ? Şartları Nelerdir ?

ü  KOSGEB  Veri Tabanında kayıtlı olmak,

ü  İşletmelerin programdan yararlanmak için ilgili KOSGEB birimine proje başvurusu yapması,

Koşulları  girişimci tarafından sağlandığı takdirde proje kurul tarafından değerlendirilerek, işletmeye değerlendirme sonucu bildirilir.

Kobi Proje Destek Değerlendirmesi Nasıl Olur ?

Yapılan proje başvurusu, bilgi, belge ve şekil yönünden incelemeye tabi tutulur ve nihai değerlendirme için Değerlendirme Kuruluna sunulur.

Projesi kabul edilen işletmeden taahhütname istenir. Taahhütnamenin KOSGEB biriminde kayda alındığı tarih, projenin başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

Projeye Gelebilecek Cevaplar

Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda karşınıza şu sonuçlar çıkabilir;

I.            Proje Kabul Edilebilir

II.            Proje Reddedilebilir

III.            Projenin Düzeltilmesi İstenebilir

Uygunsuzluk

KOSGEB Kobi Destek Programı Yönetmeliği : Uygunsuzluk ile ilgili 12’inci Madde’den Alınmıştır.

Programın uygulanması sırasında ve sonrasında KOSGEB mevzuatına uygun olmayan durumların tespiti halinde, KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında işletmeye verilen desteklere ilişkin tüm süreçler durdurulur. Uygunsuzluğun giderilmemesi ve uyuşmazlık halinde, uyuşmazlığa konu olan destek tutarı, KOSGEB alacağı olarak yasal faizi ile birlikte KOSGEB tarafından tahsil edilir. Uyuşmazlık sona erdiğinde ve işletmenin müracaatı halinde destek süreci devam eder. 

 

  • Bu program kapsamında ortaya çıkan uygunsuzluklarda, Başkanlıkça uygulanan Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır.

 Desteklenecek Proje Giderleri Nelerdir ?

Kobi Destek Programı kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar vermektedir. Ancak;

Arsa, bina, tadilat, tefrişat(Döşeme işleri) ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.

Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen diğer grupların toplamı Kurul tarafından belirlenir ve sabitlenir.

Sabitlenen tutarın %10’u ;

Personel, yazılım ve hizmet

%40’ını geçmeyecek şekilde de diğer giderler için belirlenir. Proje bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler bu tutarları değiştirmez.