Skip to main content

KOSGEB’ in Verdiği Destekler Nelerdir?

KOSGEB’ in Verdiği Destekler Nelerdir? ( Kosgeb Destekleme Programları)

KOSGEB, ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin payını ve etkinliğini arttırmak amacıyla girişimcileri ve kobileri çeşitli destek programlarıyla desteklemektedir.

KOSGEB’ in girişimcilere ve kobilere verdiği destekler şunlardır:

 • Kosgeb Danışmanlık Desteği
 • Kosgeb Eğitim Desteği
 • Kosgeb  Nitelikli Eleman İstihdam Desteği
 • Kosgeb  Tanıtım Desteği
 • Kosgeb  Bilgisayar Yazılımı ve Tasarım Desteği
 • Kosgeb  Eşleştirme Desteği
 • Kosgeb Sistem Belgelendirme Desteği
 • Kosgeb Enerji Verimliliği Eğitim Hizmetleri Desteği
 • Kosgeb  Test-Analiz, Kalibrasyon Desteği
 • Kosgeb Bağımsız Denetim Desteği
 • Kosgeb Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
 • Kosgeb Yurt Dışı Fuar Desteği
 • Kosgeb Yurt İçi Fuar Desteği

Genel Destek Programı

Program Başvurusu ve Süresi

KOBİ Beyannamesi(?) onaylanmış işletmeler, KOSGEB Bilgi Sistemi üzerinden çevrimiçi olarak Genel Destek Programı Başvuru Formunu doldurarak başvuru yapabilirler. İşleme müteakip, Genel Destek Programı Başvuru Formu ve Genel Destek Programı Taahhütnamesini kaşeli ve imzalı olarak bağlı oldukları KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğüne  teslim edilmesi gerekmektedir. Programın süresi 3 yıl olup, evrak kaydının yapıldığı tarihten itibaren KOSGEB Genel Destek Programı  başlatılmaktadır.

Genel Destek Programı Başvuru Formu

 KOSGEB’ in Verdiği Destekler Nelerdir ?

Kosgeb Danışmanlık Desteği

Kosgeb Danışmanlık Desteği; atıl kapasitelerini değerlendirme, kalite ve verimliliklerini artırmanın yanı sıra idari ve teknik mevzuat uygulamaları, ürün ve yöntem geliştirme konularını kapsamaktadır. Bu kapsamda, girişimcilerin sektöre girdikten sonra yaşayabilecekleri zorlukları aşmalarına destek olmak amaçlanmıştır.

Kobilere firmalarını daha fazla büyütme şansı danışmanlık desteği almaları ile mümkün olabilmektedir. Kosgeb , küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyümesi ve ülke ekonomisine katkılarının artması için danışmanlık desteği faaliyetlerini sürdürmektedir. Ülke ekonomisinin pozitif olarak artışa geçmesi aynı zamanda eleman istihdamını da arttıracak ve işsizliğe de çözüm sunmada katkı sağlayacaktır.

Danışmanlık Desteği Başvuru Formu

Kosgeb Eğitim Desteği

KOSGEB Eğitim Desteğinin Amacı: İşletmelerin, girişimcilerin, kobilerin ve işletici kurumların, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda rekabete dahil olabilir düzeye gelmelerini sağlamak, istihdamı ve katma değeri artırabilmek için; yatırım-planlama, modernizasyon, teknoloji araştırma geliştirme ve adaptasyonu temin edebilmek için uygulamaya konulmuştur.

Eğitim Desteği Başvuru Formu

Kosgeb  Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

KOSGEB Nitelikli Eleman İstihdam Desteğinin Amacı: Girişimcilerin, Kobilerin, İşletmelerin teknoloji düzeyinin yükseltilmesi, ürün kalitesinin ve yeni ürünlerin geliştirilmesi amacıyla KOSGEB iş birliği içinde yürütülen ulusal-uluslararası projelere nitelikli eleman temin edilmesidir.

Örneğin makine sektöründe bir orta ölçekli kobi araştırma geliştirme faaliyetlerini geliştirmek istemektedir. Bunun için 3 makine mühendisi ve 1 endüstri mühendisi ihtiyacı vardır. Kosgeb işini geliştirmeyi hedefleyen bu kobiye istihdam konusunda destek sağlamaktadır.

Süresi: Destek süresi en fazla 18 aydır.Bu sure içerisinde, işin gereği olarak birden fazla nitelikli eleman çalıştırılabilir, ancak destek süresi dolduğunda KOSGEB desteği sona erer.

Nitelikli Eleman İstihdam Destek Formu

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Ödeme Formu

Kosgeb  Tanıtım Desteği

İşletmelere; işletmelerini ve ürünlerini, özellikle yurtdışı pazarlarında tanıtmaları için gerçekleştirecekleri faaliyetlere destek verilir.

KOSGEB Tanıtım Desteği’nin üst limiti 7.000 Türk Lirası’dır.

Tanıtım Desteğinin altında, KOSGEB Markaya Yönlendirme Desteği de verilmektedir.

Tanıtım Desteği Talep Formu

Broşür, Ürün Kataloğu Giderleri3.000 (Üç Bin) Türk Lirası
Etiket Baskılı Bandrollü CD Giderleri4.000 (Dört Bin) Türk Lirası
Desteklenen DillerTürkçe * Yabancı Dil
Ürün tanıtım amaçlı internet sitesi hazırlama KOSGEB tarafından işletilen KOBİNET e-ticaret portalında ücretsiz olarak verilir.

 

Kosgeb  Bilgisayar Yazılımı ve Tasarım Desteği

Bilgisayar destekli tasarım/yazılım ,üretim, üretim planlama takip ve kontrolü, kurumsal kaynak planlaması, bakım ve onarım yazılımları satın almaları için verilen destekleri kapsayan KOSGEB Yazılım/Tasarım Desteği Programının amacı; işletmelerin ulusal, uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini artırmak ve kalite düzeylerini yükseltmektir.

Bu programa dahil, E-Ticarete Yönlendirme Desteği de verilmektedir.

Kosgeb  Eşleştirme Desteği

İşletmeler, Eşleştirme Merkezlerinden; Danışmanlık, Organizasyonel ve Daimi Sergi Alanı hizmetlerini alabilirler.

Danışmanlık Hizmetleri : Kobinin kendi faaliyet alanı için yapacağı pazar araştırması, partner firma araştırması gibi çalışmalar danışmanlık hizmetleri kapsamında değerlendirilmektedir.

Organizasyonel Hizmetler: İş sektöründe vip hizmet ya da normal hizmet şeklinde verilebilecek hizmetler organizasyonel hizmetler içerisine dahil olmaktadır. Örneğin bir iş adamının yurt dışından ülkemize gelmesinden sonra araç kiralanması, tarihi yerlerin tanıtılması, konoklama ve toplantı yerlerinin planlaması gibi bir organizasyon da bu hizmetler içerisine girmektedir.

Daimi Sergi Alanı Hizmeti:  Bu hizmette firmanızın tanıtım çalışmaları için gerekli standların üretim malzemelerinin temini, stand dekorasyonu, standların nakliyesi gibi durumları kapsamaktadır.

Destek Unsurlarının Üst Limiti

 • Organizasyonel : 1.250 TL
 • Danışmanlık Hizmetleri: 5.000 TL
 • Daimi Sergi Alanı Hizmeti: 2.500 TL ila 8.500 TL arası

Eşleştirme Desteği Talep Formu

Kosgeb Sistem Belgelendirme Desteği

TS-ISO 9000, TS-ISO 14000 ve benzeri sistem belgelendirme çalışmaları neticesinde, TSE, Türk Akreditasyon Kurumundan(TÜRKAK) alacakları sistem belgesi karşılığında, her belge türü için 2.500 TL olmak üzere toplam üst limiti 10.000 TL geri ödemesiz destek verilmektedir.

Belgendirme Destek Formu

 Kosgeb Enerji Verimliliği Eğitim Hizmetleri Desteği

Destek tutarının tespitinde, EVKK(Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu) tarafından belirlenen tavan ücretler esas alınarak, KOSGEB Destekleri Tablosu’nda belirtilen oranlarda destek sağlanmaktadır.

Bu desteğe dahil, Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Desteği de verilmektedir.

Kosgeb  Test-Analiz, Kalibrasyon Desteği

İşletmelerin ürün kalitelerini artırması, yeni ürün geliştirmesi ve uluslararası pazarlarda talep edilen ürün belgelerini sağlamak için; KOSGEB laboratuvarları dışında belirlenen kriterler içerisinde KOSGEB  tarafından uygun görülen yurtiçi-yurtdışı kamu veya özel sektör kurum yada kuruluş laboratuvarlarına yaptırdığı test-analiz ve kalibrasyon hizmetlerinin  uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamındaki test-analiz ve denetim giderleri desteklenir.

Test-Analiz, Kalibrasyon Üst Limitleri;

 • Genel test , analiz ve kalibrasyon için: 10.000 Türk Lirası
 • CE İşaretlemesi test ve analizleri için: 20.000 Türk Lirası

Kosgeb Bağımsız Denetim Desteği

İşletmelerin, Sermaye Piyasası Kurulu( SPK) tarafından bağımsız denetimle yetkilendirilen kuruluşlardan aldıkları BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETİ giderlerine bağımsız denetim raporunun olumlu yada şartlı görüş içermesi durumunda destek verilir. Bağımsız Denetim Desteği’nin dışında kalan unsurlar; Konaklama, ulaşım ve iaşe giderleridir.

Destek üst  limiti, 10.000 Türk Lirası’dır.

Kosgeb Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

İşletmeler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, yurtdışı ve yurtiçi patent, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescili belgesi gibi belgelerin alınması için yapılan giderlere sağlanan desteklerdir.

KOSGEB Fuar Desteği

Kosgeb Yurt Dışı Fuar Desteği

İşletmelerin, uluslararası pazarlara girme ve yurtdışı paylarını artırma, rakiplerini tanıma, yeni teknolojiler ve ürünler hakkında bilgi sahibi olmaları, ürünleri için marka imajı oluşturmalarını sağlamak üzere; kendileri için hedef pazar olarak gördükleri ülkelerdeki organizatör kuruluşlar tarafından düzenlenen milli katılım dışında kalan fuarlara katılmaları için verilen desteklerin bütünüdür.

Kosgeb Yurt İçi Fuar Desteği

Kosgeb, yurt içi fuarlar için verdiği Yurt İçi Fuar Desteği  ile kobilere kendi firmalarını tanıtma ve müşteri sağlama fırsatı sunuyor. Desteğin üst limiti 30.000 Türk Lirası’dır.

Destek Unsurları:

 • Fuar alanı için kira desteği
 • Stand konstrüksiyonu ve dekorasyonu
 • Fuar katılımcı kataloğu
 • Fuar alanının genel düzenlemesi
 • Genel tanıtım, temizlik
 • Hostes, güvenlik hizmetlerinin sağlanması

 

 

GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ

DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI

Yurt İçi Fuar Desteği

30.000

1.Bölge

(İstanbul)

%50

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

10.000

Tanıtım Desteği

10.000

Eşleştirme Desteği

15.000

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

20.000

Danışmanlık Desteği

15.000

Eğitim Desteği

10.000

Enerji Verimliliği Desteği

30.000

Tasarım Desteği

15.000

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

20.000

Belgelendirme Desteği

10.000

Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği

20.000

Bağımsız Denetim Desteği

10.000

 (Programların Üst Destek Limitleri Yukarıdaki Tabloda Açıklanmıştır)